Trh vzdělávání a uplatnění 30.9.2021 v hale Polárka ve Frýdku-Místku

Leták 30.9.2021

Dovolte, abychom informovali Vaše občany o prezentační akci škol a zaměstnavatelů na podporu volby povolání, kterou pod názvem „Trh vzdělávání a uplatnění 2021“ připravuje Úřad práce ČR ve spolupráci se statutárním městem Frýdek-Místek a dalšími partnery ve čtvrtek 30.9.2021 v době od 10 do 16 hodin v hale Polárka ve Frýdku-Místku.

Pro návštěvníky (žáky, rodiče, pedagogy ZŠ i vystavovatele) v současné době platí:

 • Zakazuje se vstup osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, popř. nesplňují dále stanovené podmínky, či nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat organizátorovi akce, tzn. splnění podmínky pro vstup na akci dané mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky:
 1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 3. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno léčivým přípravkem
 4. obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
 5. léčivým přípravkem jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo bydlištěm na území členských států během pandemie COVID-19.

 1. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 2. osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek bude negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, nebo
 3. osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

→ Splnění podmínky pro vstup bude každý návštěvník prokazovat pořadateli akce.

 • Návštěvníkům se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének, a to ve všech vnitřních prostorách.
 • Každý návštěvník bude dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od další osoby, nejde-li o osoby ze společné domácnosti.

Akci připravujeme za stávající situace. Její realizace bude přizpůsobena aktuálně platným hygienickým a protiepidemickým opatřením. V případě zcela nepříznivého vývoje situace může být akce v krajním případě zrušena. Tuto skutečnost bychom oznámili nejpozději týden před konáním.

 

V případě dotazů jsme k dispozici. Těšíme se na setkání.

S pozdravem

 

Ing. Renáta Faranová

Specialista pro volbu povolání (IPS)

T: +420 950 113 485

E: renata.faranova@uradprace.cz

 

Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání, kanc. 109

Na Poříčí 3510

738 01 Frýdek-Místek

 

Datová schránka: 9xfzpyi

www.uradprace.cz

 

Název projektu: „Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR“ (PIPS)

Registrační číslo: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218

Očkování proti onemocnění COVID-19 prostřednictvím centrálního rezervačního systému

Dočasné uzavření pobočky Pošty Pražmo

ZMĚNA!!!

Pobočka České pošty, s.p. na Pražmě nebude v níže uvedených dnech uzavřena. Pošta bude otevřená dle běžné otevírací doby.

 

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás informovat o dočasné krátkodobé  uzavírce provozovny Pošty Pražmo. Provozovna bude uzavřena na nezbytně nutnou dobu ve dnech 23.8. 2021 – 3.9. 2021 z provozních důvodů.

Po dobu jejího uzavření budou poskytované služby zajištěny provozovnou Pošta Raškovice na adrese 739 07 Raškovice 232 v rámci otevírací doby: Pondělí – Pátek  8-11,  14-17 hod.     

 

Na této provozovně bude možné si vyzvednout uložené zásilky.

Poskytování sociální služby pro osoby se sluchovým postižením – Tichý svět

Gastrofestival Gastrovice – 11. 9. 2021 Ostravice

Pozvánka na nultý ročník „Beskydský Montmartr“

Letní kino – obec Pražmo – 21. 8. 2021

Letní kino – obec Krasná – 14. 8. 2021