heraldick?abulka
 
Nepřehlédněte!
f

Povinně zveřejňované informace

1. Název

Obec Pražmo

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu

Obec Pražmo (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávný celek v souladu s § 1 zák. č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 1. 1. 1991 a dle § 2 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese zodpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

3. Organizační struktura

zastupitelstvo: Mgr. Michaela Honešová (místostarostka)
Petr Jerglík
Olga Muroňová
Otakar Ošťádal
Ing. Jan Pýcha, MBA
Ing. Jindřich Vymětalík
starosta: Marek Kaniok, Dis.
tel: 558 692 665, 720 512 876
e-mail: starosta@prazmo.cz
účetní: Eliška Rusková
tel: 558 692 240
e-mail: eliska.ruskova@prazmo.cz
referentka: Artemis Carbolová
tel: 558 692 240
e-mail: artemis.carbolova@prazmo.cz

Příspěvkové organizace zřízené Obcí Pražmo:
Mateřská škola Pražmo, příspěvková organizace, Pražmo 10
Knihovna Pražmo, Pražmo 153

4. Kontaktní spojení

4.1 Poštovní adresa, adresa úřadovny

:

Obec Pražmo, Pražmo 153, 739 04 Pražmo

4.2 Úřední hodiny

:
Po: 8.00 – 11.30 12.00 – 16.30
Út: 8.00 – 11.30  
St: 8.00 – 11.30 12.00 – 16.30
Čt: 8.00 – 11.30  

4.3 Elektronická podatelna

:
podatelna@prazmo.cz

4.4 ID datové schránky

:
4r5a5rw

5. Bankovní spojení

1682040329/0800   Česká spořitelna, a.s.

Účelem platby jsou správní poplatky, místní poplatky, náklady řízení a další služby občanům a firmám. Všechny poplatky lze hradit v hotovosti na obecním úřadě nebo na účet obce.

6. IČ

: 00576999

7. DIČ

: obec Pražmo není plátce DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Listina základních práv a svobod vyhlášená usnesením předsednictva ČNR č.2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
 • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění zákona č. 165/2006 Sb.
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012Sb. občanský zákoník
 • Obecně závazné vyhlášky obce
 • ... a mnoho dalších

Právní předpisy jsou obsaženy ve Sbírce zákonů, která je v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz, OZV jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.

8.2 Rozpočet

2013, 2014, 2015, 2016

9. Žádosti o informace

Poskytování informací týkajících se samostatné i přenesené působnosti obce Pražmo se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o poskytnutí informace lze podat písemně poštou, podáním na podatelně, elektronickou poštou nebo ústně, osobně, telefonicky.

Příjem petic, stížností a dalších podání

Stížnosti, žádosti, podněty a petice se u obecního úřadu podávají písemně poštou, ústně nebo na podatelně obecního úřadu.

Obecní úřad vyřizuje stížnosti, žádosti a podněty ve lhůtě do 60-ti dnů ode dne následujícího po dni podání. Ve lhůtě 30-ti dnů jsou podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním vyřizovány petice.

10. Opravné prostředky

Součástí rozhodnutí Obecního úřadu Pražmo ve správním řízení je vždy také poučení o tom, zda je rozhodnutí konečné nebo zda se lze proti němu odvolat, v jaké lhůtě, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat. Proti rozhodnutí správního orgánu ve správním řízení je možno podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak. Zvláštní formulář pro podání odvolání neexistuje. Odvolání musí splňovat obecné náležitosti podání ve správním řízení (z odvolání musí být zřejmé, kdo je činí, které správní věci se týká a co se navrhuje, písemné podání musí být vlastnoručně podepsané, odvolání zaslané elektronickou formou musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem). Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Pokud podání nemá předepsané náležitosti, správní orgán vyzve účastníka řízení, aby ve stanovené lhůtě odstranil nedostatky; zároveň ho poučí, jaký význam může mít neodstranění nedostatků pro další průběh řízení.

Odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí Obecního úřadu Pražmo, nestanoví-li jinou lhůtu zvláštní právní předpis. V případě chybějícího, neúplného nebo nesprávného poučení lze odvolání podat do 15 dnů ode dne oznámení opravného usnesení, bylo-li vydáno, nejpozději však do 90 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Proti rozhodnutí zastupitelstva obce není přípustný opravný prostředek, lze však podat podnět ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, který vykonává dozor nad výkonem přenesené působnosti města nebo k Ministerstvu vnitra ČR, které vykonává dozor nad výkonem samostatné působnosti města.

11. Formuláře a tiskopisy

12. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

http://portal.gov.cz/portal/obcan/

13. Vydané předpisy

Obecně závazné vyhlášky

Veřejné vyhlášky

14. Sazebník úhrad

Vyhledávání informací: každá započatá půlhodina 40 Kč
Náklady na kopírování: černobílá strana A4 2 Kč
  barevná strana A4 3 Kč

15. Výroční zprávy v oblasti poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy o činnosti obce Pražmo v oblasti poskytování informací

2013, 2014, 2015, 2016

Odpovědi na žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.

2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2016
info.pdf
2017


16. Licenční smlouvy

Obec Pražmo, nemá uzavřenou žádnou licenční smlouvu, nedisponuje žádným licenčním vzorem a neposkytla žádnou výhradní licenci.

---      2006    Ing. David Foldyna     ---